Techcare Express.Co.Ltd

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
Tel : 087-151-6268 (AIS)
thanoo.techcare@hotmail.com
โปรโมชั่นระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา รายละเอียดระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา โปรโมชั่นระบบบริหารงานโรงเรียน รายละเอียดระบบบริหารงานโรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ ตัวอย่างข้อสอบออนไลน์
Login
User name
Password

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 

Company Profile
        บริษัท เทคแคร์เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์, การวางระบบและพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานในธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากประสบประการณ์ที่ผ่านมาทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจจึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะการนำระบบปฏิบัติการแบบ Linux และระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางด้านซอฟแวร์ อีกทั้งบริษัทยังมีทีมงานในการอบรมและให้บริการกับลูกค้าหลังการขาย

วัตถุประสงค์ของกิจการ
        ออกแบบและวางระบบการบริหารงานรวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

หลักการทำงาน
        บริษัทเทคแคร์เอ็กซ์เพรส จำกัด เน้นการทำงานที่เป็นระบบ ในรูปแบบขององค์กรเป็นทีมงานที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาทีมงาน เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ไปจนถึงการวางระบบงานให้กับลูกค้า ตามนโยบายของธุรกิจต่างๆ การติดตั้งระบบ การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม และคอมพิวเตอร์ 

        บริษัทฯได้กำหนดขั้นตอนในการทำงาน ตามมาตรฐานของ Software Development Life Cycle เพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ดังนี้

Project Management
        เป้าหมายของ Project Management คือการทำให้โครงการนั้น ๆ สำเร็จได้ โดยที่ความสำเร็จของ Project คือการที่ให้ลูกค้าพอใจในประสิทธิภาพ, ลดค่าใช้จ่าย, ประหยัดเวลาในการพัฒนา

วิเคราะห์ความต้องการและการสำรวจความต้องการ ( Requirements Analysis)
        สำรวจความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการ โดยแยกวิเคราะห์เป็นส่วนต่างๆดังนี้
        Input
  • ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
  • ลักษณะธุรกิจ
  • ความต้องการทางด้านเทคนิค 

        Output

  • เอกสารสรุปความต้องการทางด้านธุรกิจ และ ลงชื่อยอมรับ
  • เอกสารสรุปความต้องการทางด้านการทำงาน และ ลงชื่อยอมรับ
  • เอกสารสรุปความต้องการทางด้านเทคนิค และลงชื่อยอมรับ 

ด้านงานออกแบบระบบงาน (System Design)
        นำข้อมูลความต้องการที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาทำการออกแบบระบบ เพื่อให้รองรับความต้องการ
        Input

  • เอกสารจากการวิเคราะห์ความต้องการ
  • เอกสารภาพรวมของระบบ System Overview
  • สำดับขั้นตอนการทำงาน (Business Process) และข้อมูล Information Flow)
  • จัดทำ Prototype
  • บทบาทและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะที่ต้องการในการใช้งานระบบ
  • เอกสารสรุปการออกแบบระบบ
  • สรุป Report ที่ใช้ในระบบ
  • แผนการทำงานโดยละเอียด

ด้านการพัฒนาและทดสอบ ( Develop , R&D and Unit Testing)
        ขั้นตอนในการทำการพัฒนาระบบตามการออกแบบระบบ และทำการทดสอบระบบขั้นตอนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ได้โปรแกรมตรงตามความต้องการ 
        Input

  • เอกสารจากขั้นตอนการออกแบบระบบ

        Output

  • โปรแกรมและ Source Code
  • ผลการทดสอบระบบจากทีมงานทดสอบ
  • ผู้ทำการทดสอบในแต่ละหน่วยงานลงชื่อยอมรับ

ด้านการพัฒนาและทดสอบระบบรวม ( System Testing )
        ขั้นตอนในการทำการทดสอบระบบโดยรวมทั้งระบบ จากผู้ใช้งานที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานมาก่อนแล้วเพื่อให้ขั้นตอนการทดสอบระบบงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
        Input

  • โปรแกรมจากขั้นตอนการพัฒนาที่ผ่านการทดสอบจากทีมทดสอบ และตรวจสอบจากภายในแล้ว

        Output

  • เอกสารสรุปการทดสอบ
  • ระบบที่ผ่านการทดสอบ
  • ส่วนระบบงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ส่งมอบกลับไปยังทีมพัฒนาระบบ
  • ผู้ทำการทดสอบลงชื่อยอมรับ

ด้านการติดตั้งและฝึกอบรม ( Implement and Training )
        ขั้นตอนการติดตั้งระบบโปรแกรมและทำการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานระบบ เพื่อที่จะสามารถทำการทดสอบระบบงานและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        Input

  • โปรแกรมและระบบงานที่ต้องการเตรียมเพื่อให้ผู้ใช้งานทำการทดสอบระบบ
  • โปรแกรมและระบบงานที่ผ่านการทดสอบ

        Output

  • ติดตั้งระบบ (System Rollout/Implementation)
  • คู่มือการติดตั้งระบบ (System Installation Guides)
  • ฝึกอบรมการติดตั้งระบบ (System Installation Training)
  • คู่มือการใช้งาน (User Guides)
  • ฝึกอบรมระดับผู้ใช้งาน (User Training)
  • คู่มือผู้ดูแลระบบ (System Administration Guides)
  • ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ (System Administration Training)

ด้านงานสนับสนุนภายหลังการส่งมอบ (Post Implementation)
        ขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหากับผู้ใช้งานเพื่อให้ระบบงานของผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Project Developer Organization

บริษัทเทค-แคร์ เอ๊กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ ronnachai.techcare@gmail.com
TECHCARE EXPRESS 101/241 Puttamontonsai 4 Rd., Kratumlom ,Samparn,Nakhornpratom 73220 ,THAILAND
Tel : 096-964-9549, 087-151-6268
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*