โปรโมชั่นระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา รายละเอียดระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา โปรโมชั่น ระบบบริหารงานโรงเรียน รายละเอียดระบบบริหารงานโรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ ตัวอย่างข้อสอบออนไลน์
  รายละเอียด


สนใจกรุณาติดต่อได้ที่ โทร โทร 096-964-9549, 092-673-2525  ระบบงานทะเบียนนักเรียน

           ระบบงานทะเบียนนักเรียน จะเป็นระบบงานที่ทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของแต่ละคน โดยแสดงรูปภาพ และกำหนดเป็นรหัสประจำตัวนักเรียน การเก็ยประวัติความประพฤติ ผลการเรียน โดยระบบจะทำการบันทึก และเก็บไว้ในฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และค้นหา รายละเอียดของนักเรียนได้ตามเงื่อนไข เช่น รหัส ชื่อ ชั้น

 • งานด้านทะเบียนประวัติส่วนตัวของนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้นหา หรือตรวจสอบ
 • งานสมัครนักเรียนใหม่ และการมอบตัว
 • งานการเลื่อนชั้นของนักเรียน ระบบสามารถกำหนดการเลื่อนชั้นเป็นห้อง เป็นรายบุคคลได้ตามเงื่อนไข
 • งานทางด้านการค้นหาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถกำหนดเป็นชื่อ นามสกุล
 • งานจัดการทำรายงานสรุปเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียนเพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น รายงานตามเพศ อายุ ชั้น ห้อง ให้อัตโนมัติ หรือเพื่อใช้ในกิจการภายในสถานศึกษา
 • รูปแบบหน้าจอ

ระบบงานทะเบียนนักเรียน
 
  ระบบงานวิชาการ

           ระบบงานวิชาการ จะเป็นระบบงานที่ทำการบันทึกข้อมูลด้านวิชาการทั้งหมด ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งทำให้สามารถนำข้อมูลมาทำการวเคราะห์ และแสดงรายงานทันที

 • งานวิชาการทางด้านการประเมินผล
 • งานวิชาการด้านการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน
 • การเก็บประวัติผลการศึกษา
 • งานวิชาการทางด้านการออกใบ รบ.
 • งานทางด้านการวิเคราะห์ และสรุป ทั้งในรูปของรายงาน และการฟเปรียบเทียบ
 • รูปแบบหน้าจอ
ระบบงานวิชาการ
 
  ระบบงานการรับชำระค่าเล่าเรียน

        ระบบการรับชำระเงินค่าเล่าเรียน เป็นระบบงานที่จะทำการประมวลผลค่าเล่าเรียนแต่ละคนให้อัตโนมัต และบันทึกไว้ในฐานข้อมูล เมื่อมีการชำระระบบแสดงยอดเงินที่ต้องชำระให้ทันที และยังทำให้สามารถทำการประเมินรายรับในแต่ละเทอมการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทำการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน และประวัติการจ่ายเงินของนักเรียนแต่ละคนไว้ในทะเบียน

 • งานด้านการกำหนดค่าเทอม โดยระบบสามารถกำหนดให้เป็นยอดรวม หรือแสดงแยกออกเป็นรายการได้
 • ระบบการรับชำระค่าเล่าเรียน สามารถบันทึกรับเป็นเงินสด บัตรเครดิต และเช็ค
 • ระบบตรวจสอบยอดค้างชำระได้ตามเงื่อนไข เช่น ห้อง ชั้นปี
 • ระบบออกใบติดตาม และทวงถาม
 • ระบบรายงานสรุปการรับเงินเป็นรายวัน หรือแสดงทั้งหมดแยกตามเงื่อนไข
 • ระบบรายงานเปรียบเทียบแสดงเป็นกราฟ
 • ระบบการจัดพิมพ์ใบเสร็จเพื่อออกเป็นหลักฐานในการเบิกค่าเล่าเรียน
 • รูปแบบหน้าจอ
ระบบงานการรับชำระค่าเล่าเรียน
 
  ระบบการเงิน รับ-จ่าย

        ระบบการเงิน รับ-จ่าย เป็นระบบที่จะช่วยบริหารทางด้านการเงินเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของรายรับ และรายจ่ายภายในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบรายการได้ทันที

 • ระบบสามารถทำการบันทึกรายการรับ - จ่าย ทั้งที่เป็นเงินสด และเช็ค โดยมีระบบการส่งข้อมูลอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว เช่น เมื่อมีการซื้อสินค้า ระบบจะทำการตั้งหนี้ที่เจ้าหน้าทีทันที และบันทึกในทะเบียนเช็คจ่ายถ้าจ่ายด้วยเช็ค เป็นต้น
 • ระบบทะเบียนประวัติร้านค้า หรือองค์กร ที่จำหน่ายสินค้าโรงเรียน สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ ราคา ส่วนลดต่าง ๆ ได้จากทะบียนประวัติ
 • ระบบเบียนรับ - จ่ายเช็ค เป็นระบบที่จะทำการตรวจสอบรายการเช็คที่ครบกำหนดชำระ และรับชำระ โดยผู้ใช้สามารถเรียกรายงานเพื่อทำการตรวจสอบเช็คที่ครบกำหนดได้
 • รูปแบบหน้าจอ
ระบบการเงิน รับ-จ่าย
 
  ระบบเงินสดย่อย และเงินทดลองจ่าย

        ระบบสมุดเงินย่อย เป็นระบบโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามรถบริหารเงินสดย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจรายการ และยอดคงเหลือได้ทันที

        ระบบเงินทดลองจ่าย เป็นระบบที่ทำการบันทึกรายการการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า การจัดซื้อสินค้า หรืออุปกรณ์ใด ๆ แล้วจึงทำเอกสารการซื้อสินค้ามาบันทึกรายการภายหลัง

 • สามารถตรวจสอบรายการที่คงค้างเงินทดลองจ่ายได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพในแผนการเงิน
 • รูปแบบหน้าจอ
ระบบเงินสดย่อย และเงินทดลองจ่าย
 
  ระบบทะเบียนบุคลากร

          ระบบงานทะเบียนบุคลากร จะเป็นระบบงานที่ทำการบันทึกข้อมูลกี่ยวกับประวัติของบุคคลในองค์กร โดยแสดงรูปภาพ และกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคลากร การเก็บประวัติความประพฤติ ประวัติการศึกษา การดำรงค์ตำแหน่ง โดยระบบจะทำการบันทึก และเก็บไว้ในฐานข้อมูล ทำให้การตรวจสอบ และค้นหา ข้อมูลรายละเอียดของบุคลากรภายในองค์กรสามารถทำได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

 • งานบันทึก จัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายในองค์องค์ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด การศึกษา วันที่เข้าทำงาน หมู่โลหิต คู่สมรส บิดา มารดา เป็นต้น
 • งานบันทึกประวัติการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การดำรงต่ำแหน่ง ได้รับการเงินเดือน ผลงาน และความสามารถพิเศษ
 • งานทางด้านการค้นหาข้อมูลบุคลากรเป็นรายบุคคล สามารถกำหนดเป็นชื่อ นามสกุล
 • งานการจัดการทำรายงานสรุปเกี่ยวกับทะเบียนบุคลากรภายในองค์กร
 • รูปแบบหน้าจอ
ระบบทะเบียนบุคลากร
 
  ระบบเงินเดือน

       ระบบบริหารงานเงินเดือน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการบริหารงานเงินเดือนบุคลากรขององค์กรdd

 • ระบบการจ่ายเงินและค่าจ้าง
  1. บันทึก และทำรายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
  2. แสดง และพิมพ์รายงานสรุปรายได้ของพนักงานรายบุคคล
  3. พิมพ์ใบแจ้งรายได้ (Pay Slip)
  4. พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  5. พิมพ์รายการเงินเดือน และค่าจ้างของพนักงานส่งธนคาร
  6. บันทึก และคำนวณค่าล่วงเวลา (OT)
  7. คำนวณ ภาษี และประกันสังคม
 • ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน
  1. บันทึกการปฏัติงานของพนักงานรายวัน รายบุคคล
  2. รายงานสรุปการมาปฏัติงาน การลา และการขาดงานของพนักงาน รายวัน รายเดือน และรายปี
  3. สามารถนำข้อมูลเข้าจากเครื่องรูดบัตร
 
  ระบบงานห้องสมุด

           เป็นระบบงานที่ใช้จัดทำทะเบียนหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบ และค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่างสะดวก นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถทำการตรวจสอบหนังสือภายในโรงเรียนด้วยระบบ Fiber Optic ระหว่างห้องสมุดของแต่ละอาคารเรียน และยังสามารถทำการโอนข้อมูลหนังสือไป - มาระหว่างห้องสมุดของแต่ละอาคารเรียนได้อีกด้วย

 • ระบบทะเบียนหนังสือ
 • ระบบทะเบียนสมาชิก
 • ระบบการยืม - คืน
 • ระบบบันทึกค่าปรับ
 • ระบบการค้นหา และตรวจสอบสถานะของหนังสือผ่าน Browser (Intranet)
 • สามารถทำการบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูลและยืม - คืนหนังสือระหว่างตึกได้
 • รูปแบบหน้าจอ
ระบบงานห้องสมุด
 
  ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต

        การออกแบบ Website เพื่อแนะนำสถานศึกษา และทำการตรวจสอบฐานข้อมูลของนักเรียนผ่าน Website การติดตั้งเครือข่ายอินทราเน็ต เพื่อใช้ในการติดต่อสือสารภายในองค์กร

ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต
 
  ระบบบริหารงานโรงเรียน CMSBIZ - PAS
รายละเอียดตามโบว์ชัวร์
ระบบบริหารงานโรงเรียน CMSBIZ - PAS
 
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*