: แสดงรายละเอียดของเนื้อหา : รายวิชา () ระดับชั้น
แนวการสอน
รหัสรายวิชา                      รายวิชา                     หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

            การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ การเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยกราฟไดอะแกรมคาศโดแกรมและเแผนที่คอมพิวเตอร์
 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจหลัการพื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการทำงาน วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS, RS และ GPS)
4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลทางภูมิสารสนเทศได้

เนื้อหารายวิชา

การวัดผล

1 คะแนนระหว่างภาค 50 %
1.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 10 %
1.2 การเสนองานจากแบบฝึกปฏิบัติในระหว่างเรียน 20 %
1.3 แบบทดสอบระหว่างภาค 20 %
2 คะแนนปลายภาค 50 %
2.1 แบบทดสอบปลายภาค 20 %
2.2 เสนอผลงาน 30 %

การประเมินผล
ระดับคะแนน A = 80 : 100 %
ระดับคะแนน B+ = 75 : 79 %
ระดับคะแนน B = 70 ? 74 %
ระดับคะแนน C+ = 65 : 69 %
ระดับคะแนน C = 60 : 64 %
ระดับคะแนน D+ = 55 : 59 %
ระดับคะแนน D = 50 : 54 %
ระดับคะแนน E ต่ำกว่า 50%

เอกสารการเรียนรู้

-ศึกษาหลักการจัดทำและอ่านแผนที่
-ศึกษาระบบ GPS
-ศึกษาและพัฒนาระบบสาสนทเศภูมิสารสนเทศ
-ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยสายตา
-ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ

สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
-แบบฝึกปฏิบัติ
-บทเรียนบนระบบ Internet
-การสอนเสริม