: ข้อสอบออนไลน์ : : ผู้เข้าทำข้อสอบ : บุคคลทั่วไป

ข้อสอบชุดที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ระดับชั้น มัธยมศึกษา 1 จำนวนข้อสอบ 30 ข้อ
คำชีแจ้ง: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจากข้อต่อไปนี้ ทำคลิกเลือก ตามตัวเลือก ที่เห็นว่าถูกต้อง เมื่อเลือกคำตอบหมดทุกข้อแล้ว คลิกปุ่มส่งคำตอบ

 • 1.)
 • รูปคลี่ในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากการคลี่กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 2.)
 • ภาพใดคือภาพการมองด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 3.)
 • ภาพด้านข้างของบันไดบ้านนี้คือภาพข้อใด
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 4.)
 • รูปคลี่ในข้อใดต่างจากพวก
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 5.)
 • ถ้าต้องการปูกระเบื้องทุกด้าน ( ยกเว้นด้านที่ติดกับพื้น) ของบันได จะต้องใช้กระเบื้อง
 • ก.
 • 38 แผ่น
 • ข.
 • 54 แผ่น
 • ค.
 • 68 แผ่น
 • ง.
 • 70 แผ่น
 • 6.)
 • ใช้มีดตัดลูกแตงโมทรงกลมตามแนวตั้งฉากกับพื้นราบจะได้หน้าตัดรูปใด
 • ก.
 • สามเหลี่ยม
 • ข.
 • สี่เหลี่ยม
 • ค.
 • วงกลม
 • ง.
 • วงรี
 • 7.)
 • ข้อใดแตกต่างจากกพวก
 • ก.
 • ทรงกระบอก ลูกบาศก์ กรวย
 • ข.
 • ปรึซึม วงกลม กรวย
 • ค.
 • กรวย ทรงกลม ปรึซึม
 • ง.
 • ทรงกลม พีระมิด กรวย
 • 8.)
 • ถ้านำทุกส่วนที่กำหนดให้มาประกอบเข้าด้วยกันโดยไม่ซ้อนกันจะได้ภาพข้อใด
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 9.)
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นรูปทรงสามมิติ
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 10.)
 • ภาพใดคือภาพการมองด้านหน้าของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 11.)
 • ถ้ามองด้านบนพื้นบันไดทั้งสามขั้น มีพื้นที่กี่ตารางหน่าย
 • ก.
 • 16 ตารางหน่วย
 • ข.
 • 15 ตารางหน่วย
 • ค.
 • 14 ตารางหน่วย
 • ง.
 • 13 ตารางหน่วย
 • 12.)
 • ภาพใดคือภาพการมองด้านหน้าของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 13.)
 • จากรูปข้อ 17 ถ้าใช้ระนาบตัดตามแนวที่ไม่ขนานกับฐาน จะได้รูปหน้าตัดเป็นรูปใด
 • ก.
 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ข.
 • สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ค.
 • วงกลม
 • ง.
 • วงรี
 • 14.)
 • รูปที่กำหนดให้เป็นรูปคลี่ของรูปทรงใด
 • ก.
 • ทรงกระบอก
 • ข.
 • พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
 • ค.
 • รูปทรงกรวย
 • ง.
 • กรวย
 • 15.)
 • ภาพใดคือภาพการมองทางด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 16.)
 • รูปด้านข้างของพีระมิดเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใด
 • ก.
 • วงกลม
 • ข.
 • วงรี
 • ค.
 • สี่เหลี่ยม
 • ง.
 • สามเหลี่ยม
 • 17.)
 • รูปคลี่ต่อไปนี้เมื่อนำมาประกอบกันจะได้รูปทรงเรขาคณิตรูปทรงใด
 • ก.
 • รูปทรงกรวย
 • ข.
 • รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ค.
 • ปริซึมสี่เหลี่ยม
 • ง.
 • พีระมิดฐานสี่เหลียม
 • 18.)
 • การเรียกชื่อพีระมิดนิยมเรียกตามลักษณะใดของพีระมิด
 • ก.
 • ผิวข้าง
 • ข.
 • สูง
 • ค.
 • ฐาน
 • ง.
 • สัน
 • 19.)
 • ใช้มีดตัดผลมะเฟืองตามแนวตั้งฉากกับพื้นราบ จะได้หน้าตัดเป็นรูปใด
 • ก.
 • รูปดาวห้าแฉก
 • ข.
 • รูปสามเหลี่ยม
 • ค.
 • รูปหกเหลี่ยม
 • ง.
 • รูปห้าเหลี่ยม
 • 20.)
 • ถ้าต้องการเขียนรูปตู้เย็นนักเรียนควรเขียนรูปทรงใด
 • ก.
 • ปริซึมสี่เหลี่ยม
 • ข.
 • ทรงกระบอก
 • ค.
 • พีระมิดสี่เหลี่ยม
 • ง.
 • ปริซึมสามเหลี่ยม
 • 21.)
 • ถ้านำลูกบาศก์มาประกอบเป็นรูปเรขาคณิตตามกำหนด จะต้องใช้ลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ลูก
 • ก.
 • 18 ลูก
 • ข.
 • 17 ลูก
 • ค.
 • 16 ลูก
 • ง.
 • 15 ลูก
 • 22.)
 • ใช้ระนาบตัดขนมเค็กตามแนวขนานกับพื้นราบ จะได้รูปหน้าตัดใด
 • ก.
 • สามเหลี่ยม
 • ข.
 • สี่เหลี่ยม
 • ค.
 • วงรี
 • ง.
 • วงกลม
 • 23.)
 • ถ้าต้องการปูพื้นกระเบื้องด้านข้างของบันไดทั้งสองข้างจะต้องใช้กระเบื้องทั้งหนดกี่แผ่น
 • ก.
 • 24 แผ่น
 • ข.
 • 23 แผ่น
 • ค.
 • 22 แผ่น
 • ง.
 • 20 แผ่น
 • 24.)
 • กำหนดรูปเรขาคณิตสามมิติ ซึ่งมี AD = BC ดังรูป ถ้าใช้ระนาบตัดรูปดังกล่าวตามแนวตั้งฉาก
 • ก.
 • สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 • ข.
 • สี่เหลี่ยมคางหมู
 • ค.
 • สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ง.
 • วงกลม
 • 25.)
 • รูปที่กำหนดให้เป็นรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปใด
 • ก.
 • พีระมิด
 • ข.
 • ปริซึม
 • ค.
 • กรวย
 • ง.
 • ทรงกระบอก
 • 26.)
 • สิ่งใดต่อไปนี้มีลักษณะแตกต่างไปจากข้ออื่น
 • ก.
 • กระดาษ
 • ข.
 • กล่องดินสอ
 • ค.
 • หนังสือ
 • ง.
 • สมุด
 • 27.)
 • ข้อใดเขียนจำนวนลูกบาศก์แสดงด้านหน้าของรูปเรขาคณิตสามมิติได้ถูกต้อง
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 28.)
 • หน้าตัดของรูปเรขาคณิตรูปใดแตกต่างจากพวก
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 29.)
 • ภาพใดคือภาพการมองด้านข้างของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.
 • 30.)
 • ภาพใดคือภาพการมองด้านข้างรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้
 • ก.
 • ข.
 • ค.
 • ง.